معرفی

مشخصات فردی

عبدالعظیم کریمی

نام - نام خانوادگی : عبدالعظیم   کریمی

پست الکترونیکی : ab_karimi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : ازاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی

سوابق اجرایی

مدیر ملی مطالعات  بین المللی تیمز TIMSS و پرلز PIRLSعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن بین االمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : امور تربیتی و مشاوره

مرتبه علمی : استادیار

عبدالعظیم کریمی
عبدالعظیم کریمی

مرتبه علمی :
    استادیار
^