معرفی

مشخصات فردی

عبدالعظیم کریمی

نام - نام خانوادگی : عبدالعظیم   کریمی

پست الکترونیکی : ab_karimi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : امور تربیتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : ازاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر ملی مطالعات  بین المللی تیمز TIMSS و پرلز PIRLSعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن بین االمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : امور تربیتی و مشاوره

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر ملی مطالعات بین المللی تیمز TIMSS و پرلز PIRLS

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1375

عبدالعظیم کریمی
عبدالعظیم کریمی

مرتبه علمی :
    دانشیار
^